Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky upravovať. Dátum poslednej aktualizácie sa nachádza v závere Podmienok. O zmenách vás budeme informovať, ako je uvedené v týchto Podmienkach. Ste zodpovedný (zodpovedná) za sledovanie akýchkoľvek zmien.

1. VYMEDZENIE POJMOV

V týchto Podmienkach sa používajú nasledujúce pojmy:

• Etický kódex a Pravidlá správania: súbor záväzných pravidiel, ktoré tvoria súčasť Cesty k úspechu spoločnosti Oriflame a ktorými sa riadi správanie poradcov voči spoločnosti Oriflame, voči zákazníkom a voči iným poradcom Oriflame;
• Zákazník: akákoľvek fyzická osoba, registrovaná ako zákazník spoločnosti Oriflame alebo nie, ktorá si zakúpi výrobky Oriflame prostredníctvom online služieb (napríklad prostredníctvom našej webovej stránky) alebo prostredníctvom offline služieb (napríklad telefonicky), a ktorá pri tejto činnosti koná úplne alebo hlavne mimo svojej živnostenskej, obchodnej, výrobnej alebo profesijnej činnosti.
 Katalóg Oriflame, katalóg: tlačená alebo elektronická brožúra, ktorú pravidelne vydáva spoločnosť Oriflame, ktorá obsahuje ponuky výrobkov Oriflame a ich odporúčané maloobchodné ceny;
• Obdobie katalógu: obdobie vyznačené na prednej strane každého katalógu, počas ktorého sú platné ponuky uvedené v danom katalógu Oriflame;
• Skupina Oriflame: Spoločnosť Oriflame Global E-commerce AG, jej hlavná holdingová spoločnosť a akýkoľvek subjekt, ktorý je priamo alebo nepriamo riadený touto hlavnou holdingovou spoločnosťou;
 Výrobky Oriflame, výrobky: kozmetika a súvisiace doplnky a aj určité výživové doplnky ponúkané na predaj pod ochrannými známkami Oriflame; hlavné charakteristiky výrobkov sú uvedené v katalógu;
• Cesta k úspechu spoločnosti Oriflame: dokument, v ktorom sa vysvetľujú výhody spolupráce so spoločnosťou Oriflame a príležitosti na zárobok, ktoré ponúkame. Kópiu Cesty k úspechu si môžete stiahnuť TU;
• Brožúra Oriflame: dokument poskytujúci rýchlu a zrozumiteľnú prezentáciu výhod spolupráce so spoločnosťou Oriflame – výrobky Oriflame a príležitosti na zárobok, ktoré ponúkame. Táto brožúra založená na Ceste k úspechu spoločnosti Oriflame predstavuje kratší, zrozumiteľnejší a jednoduchší dokument;
• Ochranné známky Oriflame: názov Oriflame, logo Oriflame a názvy výrobkov alebo radov výrobkov, ktoré vyrábame, ponúkame, predávame alebo distribuujeme;
• Ceny: ceny výrobkov Oriflame stanovené spoločnosťou Oriflame a uvedené v cenníkoch platných v čase zadania objednávky na nákup;
• Územie: Slovenská Republika
• Osobné údaje: podrobné informácie, ktoré uvediete pri registrácii ako poradca spoločnosti Oriflame a aj akékoľvek ďalšie informácie o vás, ktoré nám môžete občas poskytnúť.
• Osobné informácie: informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo zákazníkov, poradcov spoločnosti Oriflame a ďalších tretích strán, o ktorých informácie zhromažďujete alebo inak spracovávate v priebehu Vašej spolupráce so spoločnosťou Oriflame.

2. REGISTRÁCIA A ČLENSTVO

2.1. Budete zaregistrovaný ako poradca Oriflame, keď prijmeme vašu žiadosť a pridelíme vám číslo poradcu. Podmienky vášho prijatia ako poradcu Oriflame sú stanovené v Pravidlách správania sa, časť  „Členstvo“.

2.2. Môžeme si účtovať ročný administratívny poplatok (pri registrácii a pri každom výročí tejto registrácie) a ak sa rozhodnete, cena štartovacieho balíčka – súboru dokumentov a príručiek, ktoré vám pomôžu začať s nami spolupracovať – bude zahrnutá do faktúry k Vášmu prvému nákupu.

2.3. Platnosť Vášho členstva uplynie (i) v deň výročia registrácie, ak ste si počas tohto obdobia nič neobjednali alebo (ii) 12 mesiacov po zadaní vašej poslednej objednávky.

2.4. Spoločnosť Oriflame alebo vy môžete členstvo kedykoľvek ukončiť, ako je stanovené ďalej v Podmienkach.

2.5. Členstvo sa vzťahuje na vašu osobu a nemožno ho prideliť alebo presunúť akejkoľvek inej osobe bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

2.6. Ak, vo výnimočnom prípade, zaregistrujete sponzorovanú osobu v jej mene, predpokladáme, že ste na to oprávnený. Neoprávnené registrácie nie sú povolené. Nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek nároky, náklady a sumy vzniknuté v dôsledku tejto registrácie. Okrem toho osoba, ktorú ste zaregistrovali, môže mať voči vám nárok na základe uplatniteľného súkromného a občianskeho práva. V niektorých prípadoch môžete byť trestne stíhaný.

2.7. Po registrácii:
• Budete oprávnený (oprávnená) kupovať výrobky Oriflame v súlade s týmito Podmienkami a využívať ostatné výhody stanovené v Ceste k úspechu spoločnosti Oriflame;
• Budete povinný (povinná) striktne dodržiavať pravidlá týchto Podmienok vrátane pravidiel uvedených v akýchkoľvek dokumentoch, na ktoré sa v nich odkazuje.

3. PRÁVO NA ODSTÚPENIE (ROZMYSLENIE) A DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ČLENSTVA

3.1. Od členstva môžete kedykoľvek odstúpiť bez uvedenia dôvodu, ak nám pošlete písomné oznámenie o odstúpení. Ihneď po prijatí vášho oznámenia vás budeme informovať o prijatí vášho odstúpenia. Na oznámenie vášho odstúpenia môžete použiť vzorový formulár.

3.2. Ak odstúpite od členstva do 14 dní od registrácie, vrátime vám všetky poplatky a náklady a budeme akceptovať vrátenie všetkých výrobkov, ktoré ste zakúpili. V záujme bezpečnosti a z hygienických dôvodov môžeme odmietnuť akceptovať kozmetické výrobky, ktorých obal bol otvorený.

3.3. Ak odstúpite od členstva kedykoľvek po uvedenom termíne, na základe vašej žiadosti od vás odkúpime všetky výrobky, ak budú splnené nasledujúce podmienky:

• vrátenie sa musí uskutočniť do 12 mesiacov od dátumu nákupu a bude vám vyplatených 90 % pôvodnej ceny v čistom, vyplatenej po odrátaní akýchkoľvek platieb, ktoré sme vám uhradili v súvislosti s nákupom týchto výrobkov, a

• vrátené výrobky musia byť predajné, čiže neboli použité, otvorené ani nijakým spôsobom pozmenené; neuplynul dátum ich exspirácie a stále sú súčasťou ponuky v našich katalógoch.

4. ZAKÚPENIE VÝROBKOV

A. ZADANIE OBJEDNÁVKY

4.1. Môžete zadať objednávky z Katalógu výberom výrobkov, ktoré si želáte zakúpiť. Zadanie objednávky sa považuje za Vašu ponuku na kúpu vybraných výrobkov.

4.2. Objednávka sa považuje za zadanú po vykonaní nasledujúcich krokov:

• pri telefonickej objednávke: oznámite zamestnancovi nášho zákazníckeho servisu, ktoré výrobky si želáte zakúpiť, a tento zamestnanec zadá vo vašom mene objednávku; alebo
• pri online objednávke: vyberiete výrobky, ktoré si želáte zakúpiť, použitím možnosti „pridať do nákupného košíka“; obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek prezrieť a upraviť zmenou počtu výrobkov, odstránením výrobkov alebo vyprázdnením celého obsahu nákupného košíka;
• poskytnete osobné údaje potrebné na doručenie a potvrdzujete, že môžeme tieto údaje použiť na účely uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov; a
• vyberiete si želaný spôsob doručenia a platby.

4.3. Po zadaní online objednávky nie je viac možné zmeniť ju prostredníctvom webovej stránky; je potrebné obrátiť sa na zákaznícky servis na čísle +421 2 330 56780 alebo *1276.

4.4. Po prijatí vašej objednávky vám mailom pošleme potvrdenie, čím nadobúda platnosť zmluva o nákupe. Môžeme odmietnuť prijať vašu objednávku bez uvedenia dôvodu zamietnutia. Vrátime vám v plnej výške akúkoľvek platbu, ktorú ste už vykonali.

4.5. Okrem potvrdenia o objednávke dostanete so zakúpenými výrobkami aj ich zoznam. V zozname je uvedený súhrn výrobkov, ktoré sú vám zasielané. Nachádzajú sa v ňom tiež dôležité informácie o vašich právach zákazníka.

4.6. Ak objednávate cez internet, berte na vedomie, že:

4.6.1. uzatvorená zmluva nebude zaznamenaná ani prístupná: časti zmluvy bude tvoriť vaša objednávka a Podmienky uvedené na stránke (ktoré možno uložiť alebo vytlačiť) alebo podľa nášho oznámenia pomocou iných prostriedkov komunikácie;

4.6.2. zmluvu možno uzatvoriť iba v slovenčine, v žiadnom inom jazyku;

4.6.3. spoločnosť Oriflame sa pridŕža kódexov správania uvedených v odseku 9 Podmienok.

4.7. Objednávky, ktoré boli dokončené a vyplatené, nemôžete zrušiť s výnimkou postupu uvedeného v odseku 5.

4.8. Objednávky možno zadávať kedykoľvek počas dňa s výnimkou určitých obmedzení dostupnosti počas uzatvárania obdobia katalógu, keď katalóg aktualizujeme.

4.9. Nie všetky výrobky budú vždy dostupné. Ak výrobok nie je v čase zadania vašej objednávky na sklade, vynaložíme opodstatnené úsilie informovať vás o tom pred tým, ako objednávku dokončíte, aby ste ju mohli zmeniť alebo skončiť.

4.10. Katalóg môže byť príležitostne a na krátky čas nedostupný z dôvodu údržby alebo z rôznych technických príčin. Spoločnosť nie je za túto nedostupnosť zodpovedná a odmietne akékoľvek žiadosti zákazníkov alebo iných používateľov v tejto súvislosti.

4.11. Môžeme vám výnimočne umožniť, aby ste zadali objednávky za iné osoby prostredníctvom špeciálneho online nástroja. Toto bude možné len v prípade poradcov nachádzajúcich sa pod vami, ako je vysvetlené v Ceste k úspechu spoločnosti Oriflame, a to len na základe ich výslovného oprávnenia. Ak použijete tento nástroj, nesiete výlučne zodpovednosť za akékoľvek nároky založené na neoprávnenom objednaní a všeobecne za akékoľvek porušenia súkromia, ako aj za akékoľvek náklady a výdavky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto objednávkou spoločnosti Oriflame alebo osobe, za ktorú ste objednávku zadali.

B. CENY A PLATBA

4.12. Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny výrobkov uvedené v katalógu predstavujú plnú maloobchodnú cenu výrobkov v čase zadania objednávky. Všetky ceny sú uvedené v miestnej mene a zahŕňajú DPH.

4.13. Vyhradzujeme si právo ceny kedykoľvek zmeniť podľa vlastného uváženia, ale akákoľvek zmena ceny vami vybraného výrobku pred zadaním vašej objednávky nebude tvoriť súčasť zmluvy medzi nami, pokiaľ sa na tom vzájomne výslovne nedohodneme.

4.14. Ceny nezahŕňajú náklady na prevoz, doručenie a akékoľvek iné poplatky, ktoré sú počas postupu objednávky jasne uvedené ako dodatočné poplatky prirátané k cene, a ktoré sa môžu meniť v závislosti od spôsobu doručenia, ktorý ste si vybrali.

4.15. Na ceny sa niekedy môže vzťahovať naša zľava. Ďalšia zľava vám môže byť poskytnutá v súlade s Cestou k úspechu spoločnosti Oriflame. Tieto zľavy nemusia byť vždy uvedené vo faktúrach k nákupom. Ak máte otázky v súvislosti s kalkuláciou cien, vždy sa môžete obrátiť na zákaznícky servis na adrese info@oriflame.sk.

4.16. Platby možno uskutočniť kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo iným spôsobom uvedeným v týchto Podmienkach. Prijíma sa väčšina platobných kariet. Zvyčajne sa suma z vašej kreditnej karty nezaúčtuje skôr, ako je vaša objednávka pripravená na odoslanie. Ak by suma z vašej kreditnej karty bola výnimočne zaúčtovaná pred odoslaním vašej objednávky, máte stále nárok na vrátenie peňazí v zmysle odsekov 3.2, 3.3 a 5.3.

4.17. V rámci vymáhania dlhov môžeme spolupracovať s externým poskytovateľom služieb. Môžete dostávať faktúry a oznámenia o platbe od tohto externého poskytovateľa služieb. Všetky faktúry musia byť spravidla uhradené do 14 dní podľa pokynov, ktoré sú na nich uvedené. Môžu byť účtované úroky z omeškania v zmysle miestnych právnych predpisov, ako aj primerané náklady na vymáhanie pohľadávok.

4.18. Ďalšie informácie o spôsoboch platby vrátane podmienok možného úroku vám poskytne zákaznícky servis na adrese info@oriflame.sk.

4.19. V záujme bezpečnosti online platieb uskutočnených kartou sú všetky informácie o platbe zakódované. Keďže spoločnosť Oriflame spolupracuje s autorizovanými poskytovateľmi platobných služieb, s informáciami o kreditných kartách sa zaobchádza náležite a v súlade s medzinárodnými normami bezpečnosti údajov platobných kariet.

4.20. Ak poskytneme možnosť opakovaných platieb kartou, budete mať možnosť výslovne si vybrať a prihlásiť sa na tento pohodlný spôsob platby. Akékoľvek ďalšie platby budú potom autorizované vašou platobnou kartou, kedykoľvek bude objednávka zadaná, a suma bude z vašej platobnej karty zaúčtovaná vo chvíli zadania objednávky. Kedykoľvek budete môcť opakovanú platbu zrušiť, keď otvoríte svoju profilovú stránku a kliknete na záložku platby kartou.

C. DORUČENIE A PRENOS RIZIKA

4.21. Objednané výrobky môžu byť dodané iba na Území.
4.22. Miesto doručenia výrobkov bude zodpovedať miestu, ktoré ste uviedli v objednávke.
4.23. Vašu objednávku spracujeme a doručíme čo najrýchlejšie, ale maximálne do 30 dní od potvrdenia objednávky z našej strany. Nezodpovedáme za oneskorenie doručenia spôsobené okolnosťami, ktoré sú mimo nášho dosahu.
4.24. Riziko straty výrobkov a nárok na výrobky na vás prechádza pri doručení výrobkov.
4.25. Spoločnosť Oriflame nezodpovedá za nedoručenie, nesprávne alebo oneskorené doručenie objednávky pre nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré ste poskytli.
4.26. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť vašu zadanú objednávku v prípade opodstatneného podozrenia, že porušujete akúkoľvek časť Podmienok.

D. SÚLAD NAŠICH VÝROBKOV S NORMAMI

4.27. Zaručujeme, že výrobky Oriflame sú vyrobené v súlade s usmerneniami o správnej výrobnej praxi pre kozmetické výrobky EN ISO 22716:2007 a s Kódexom postupov spoločnosti Oriflame.

5. PRÁVO NA ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

5.1. Striktne sa pridržiavame pravidiel vrátenia výrobku platných na Území (ďalšie informácie nájdete v odseku 5.3).

5.2. Bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo na zrušenie akejkoľvek objednávky a právo na vrátenie produktu, pri doručení by ste mali skontrolovať obsah dodávky, aby ste sa uistili, že neobsahuje výrobky, ktoré sa mohli počas prepravy poškodiť. Vy alebo osoba, ktorá výrobky prevzala vo vašom mene, musí ihneď informovať zákaznícky servis podaním žiadosti a uvedením opisu poškodenia/chyby. Žiadosť môžete zaslať aj emailom na adresu: reklamacie@oriflame.sk.

5.3. Práva na vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

5.3.1. Objednávku výrobku (výrobkov) môžete zrušiť bez uvedenia dôvodu počas obdobia stanoveného v odseku 5.3.2. Znamená to, že ak počas príslušného obdobia zmeníte názor alebo z iného dôvodu sa rozhodnete, že výrobok si nechcete ponechať, môžete nás informovať o svojom rozhodnutí zrušiť objednávku a prijať vrátenie peňazí.

5.3.2. Objednávku môžete kedykoľvek zrušiť, aj keď ste už emailom dostali potvrdenie objednávky alebo vašu objednávku ústne potvrdil zákaznícky servis, ale musíte to urobiť maximálne do 14 pracovných dní od dátumu, keď ste prijali fyzické doručenie výrobku alebo posledného z výrobkov, ak ste si objednali viac ako jeden výrobok.

5.3.3. Ak chcete zrušiť objednávku, kontaktujte zákaznícky servis telefonicky na čísle +421 2 330 56780 alebo *1276 alebo nám napíšte na emailovú adresu reklamacie@oriflame.sk alebo na poštovú adresu Oriflame Slovakia s.r.o., Staromestská 3, 814 99 Bratislava. Na oznámenie zrušenia objednávky môžete použiť vzorový formulár. Ak vyplníte tento formulár cez internet a odošlete ho prostredníctvom našej webovej stránky, bezodkladne vám pošleme potvrdenie prijatia predmetného zrušenia na trvalom nosiči (napr. email). Kópiu oznámenia o zrušení si môžete uschovať pre vlastné potreby. Musíte len uplatniť svoje právo na zrušenie pred uplynutím obdobia na zrušenie. Preto, ak nám oznámenie o zrušení pošlete e-mailom alebo poštou, zrušenie je platné od dátumu, keď ste email alebo list odoslali. Ak nás o zrušení informujete telefonicky, zrušenie je platné od dátumu vášho telefonátu.

5.3.4. Bude vám vrátená suma v plnej cene, za ktorú ste výrobok zakúpili, a akékoľvek príslušné poplatky za doručenie, ktoré ste uhradili (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného doručenia, ako je najmenej nákladné doručenie, ktoré ponúkame). Zo sumy na vrátenie môžeme odpočítať zníženie hodnoty akýchkoľvek dodaných výrobkov, ak k zníženiu hodnoty došlo vašou zbytočnou manipuláciou s výrobkami. Nesiete zodpovednosť iba za zníženie hodnoty výrobkov v dôsledku manipulácie, ktorá presahuje potrebné úkony na stanovenie povahy, charakteristík a fungovania výrobkov. Vrátenie peňazí spracujeme čo najskôr a v každom prípade (a) do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď sme od vás prijali späť dodané výrobky alebo (b) (ak sa to stane skôr) do 14 kalendárnych dní po vašom predložení dôkazu, že ste výrobky vrátili alebo (c) ak neboli dodané žiadne výrobky, do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď ste nám podali oznámenie o zrušení. Ak nám vraciate výrobky z dôvodu ich poškodenia alebo nesprávneho opisu, prečítajte si odsek 5.3.4.

5.3.5. Ak ste nám vrátili výrobky z dôvodu ich poškodenia alebo nesprávneho opisu, vrátime vám plnú cenu chybného výrobku, akékoľvek poplatky za doručenie a akékoľvek opodstatnené náklady, ktoré vám vzniknú v dôsledku vrátenia tovaru.

5.3.6. Peniaze vám vrátime na kreditnú kartu, debetnú kartu alebo iným spôsobom Vami použitým na platenie, pokiaľ ste vyslovene nesúhlasili s iným spôsobom vrátenia; v každom prípade nebudete v súvislosti s vrátením peňazí uhrádzať žiadne poplatky.

5.3.7. Ak vám boli výrobky doručené:

5.3.7.1. musíte výrobky vrátiť bez zbytočného meškania a v každom prípade maximálne do 14 dní odo dňa vášho zrušenia objednávky/zmluvy. Termín je dodržaný, ak odošlete výrobky pred uplynutím obdobia 14 dní;

5.3.7.2. pokiaľ výrobky nie sú chybné alebo iné ako uvedený opis (v takom prípade pozri odsek 5.3.5), budete zodpovedný (zodpovedná) za priame náklady na vrátenie výrobkov našej spoločnosti; a

5.3.7.3. máte zákonnú povinnosť ponechať si výrobky vo svojej držbe a v opodstatnenej miere sa o ne starať, kým sú vo vašej držbe.

5.3.8. Podrobné informácie o vašom zákonnom práve na zrušenie objednávky a vysvetlenie, ako ho môžete uplatniť, vrátane vzorového formulára zrušenia objednávky nájdete na zozname balenia, ako je uvedené v odseku 4.5. Vzorový formulár zrušenia objednávky si môžete stiahnuť aj na www.oriflame.sk v časti Zákaznícky servis/VOP.

5.3.9. Máme zákonnú povinnosť dodať výrobky, ktoré zodpovedajú zmluve. Vždy budete mať zákonné právo vo vzťahu k výrobkom, ktoré sú chybné alebo iné ako uvedený opis. Na tieto zákonné práva nemajú vplyv zásady vrátenia tovaru v tomto odseku 5.3 alebo v týchto Podmienkach. Poradenstvo o vašich zákonných právach na Území je dostupné v miestnom zastúpení Štátnej obchodnej inšpekcie.

5.4. Poskytujeme ďalej záruku kvality akéhokoľvek výrobku, ktorý nesie názov Oriflame, a potvrdzujeme, že výrobky vyrobené našou spoločnosťou alebo pre našu spoločnosť spĺňajú najvyššie normy kvality. Veríme, že naše výrobky budú pre našich zákazníkov v každom smere uspokojujúce. Preto ponúkame rozšírenú záruku Oriflame, ktorá vám umožňuje výrobok vymeniť alebo využiť vrátenie peňazí v plnej výške za akýkoľvek výrobok, s ktorým nie ste úplne spokojný (spokojná). Žiadosť o vrátenie peňazí je potrebné podať do 21 dní od prijatia výrobku. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobok, ktorý bol zámerne poškodený alebo nesprávne použitý. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí v zmysle tohto odseku sa musí uskutočniť v súlade s podmienkami uvedenými v predchádzajúcich pododsekoch tohto odseku 5.

6. ZÁVÄZKY PREDAJNÉHO PORADCU ORIFLAME

6.1. Poradcovia nakupujú a môžu predávať výrobky Oriflame vo vlastnom mene a na vlastný účet. Ak sa rozhodnete obchodovať s výrobkami Oriflame, budete považovaný (považovaná) a vždy budete konať ako nezávislá osoba (samostatne zárobkovo činná osoba/živnostník) a nie ako zástupca alebo zamestnanec spoločnosti Oriflame. Nebudete mať oprávnenie rokovať, kupovať, predávať alebo vo všeobecnosti uzatvárať akékoľvek dohody v našom mene alebo ako náš zástupca alebo v mene alebo ako zástupca akejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny Oriflame.

6.2. Ak sa rozhodnete obchodovať s výrobkami Oriflame, musíte si zaobstarať všetky povolenia, licencie a vo všeobecnosti vykonať všetky požadované registrácie v súlade s právnymi predpismi Územia, ktoré sú potrebné na vykonávanie nezávislej obchodnej činnosti, vrátane akejkoľvek registrácie ochrany údajov (pozri odsek 6.7) a daňovej registrácie. Ste výhradne zodpovedný (zodpovedná) za ohlasovanie a platbu akýchkoľvek daní, ciel a poplatkov vzťahujúcich sa na túto činnosť. Ste výhradne zodpovedný (zodpovedná) za zabezpečenie úplného súladu všetkých aspektov používania osobných informácií vašich zákazníkov s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov vo všetkých ohľadoch (pozri odsek 6.7 – 6.13).

6.3. Vašim zákazníkom a takisto vám poskytujeme možnosť vrátenia a výmeny výrobkov, ako sa uvádza v Podmienkach. Beriete na vedomie, že je vašou povinnosťou informovať vašich zákazníkov o ich práve vrátiť výrobky, a vrátené výrobky nám v ich mene vy vrátite.

6.4. Budete podporovať imidž a dobrú povesť spoločnosti Oriflame. Neurobíte nijaké vyhlásenia ani nebudete konať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť imidž spoločnosti Oriflame alebo jej výrobkov. Svoju obchodnú činnosť budete vykonávať zákonným a etickým spôsobom a nebudete hovoriť nepravdivé, zavádzajúce alebo zveličené veci o výrobkoch.

6.5. Beriete na vedomie, že ochranné známky Oriflame, naše obchodné meno a logo, naše online nástroje a naša databáza sú vlastníctvom spoločnosti Oriflame, a súhlasíte, že ich nebudete nijako porušovať. S cieľom zabrániť pochybnostiam, všetko dobré meno spoločnosti Oriflame pripadá spoločnosti Oriflame. Na našu žiadosť podpíšete dokumenty, ktoré z opodstatnených dôvodov požadujeme na potvrdenie tohto.

6.6. Poradca prijíma a súhlasí s tým, že podmienky tejto dohody a materiály, na ktoré odkazuje, vrátane, ale nielen, Cesty k úspechu spoločnosti Oriflame, naše databázy (vrátane, ale nie výhradne, akejkoľvek databázy obsahujúcej osobné informácie) a naše online nástroje sú vlastnícke informácie a predmet našich práv duševného vlastníctva. Poradca ich nesmie použiť, ani ich časť, inak ako v priebehu činností povolených v tejto dohode.

6.7. Pri ponúkaní výrobkov Oriflame sa budete prísne pridržiavať Pravidiel správania a Etického kódexu.

Zodpovednosť v oblasti ochrany údajov

6.8. Ako poradca môžete zhromažďovať, zaznamenávať, uchovávať, používať  a aktualizovať osobné informácie. Ako nezávislý prevádzkovateľ týchto osobných informácií sa zaručujete a súhlasíte, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony na ochranu údajov a súkromia, vrátane, a bez obmedzenia, Nariadenia (EU) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Smernice 2002/58/ES (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) a to tak ako boli implementované vnútroštátnymi právnymi predpismi, a občas zmenené, doplnené, resp. nahradené. V zmysle týchto právnych predpisov sa od Vás môže vyžadovať registrácia na príslušnom orgáne zabezpečujúcom ochranu osobných údajov: Úrad na ochranu osobných údajov, pokiaľ nie ste od tejto povinnosti oslobodený (oslobodená), a musíte dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Je Vašou zodpovednosťou zhodnotiť potrebu registrovať sa a vykonať túto registráciu, ak je to vyžadované, a dodržiavať zásady ochrany osobných údajov.

6.9. Ak chcete sponzorovať zákazníka, aby sa stal poradcom, môžete zhromažďovať osobné informácie priamo od tohto zákazníka. Musíte postupovať podľa našich postupov sponzorstva, ktoré vám budú občas poskytnuté, a zabezpečiť, aby každé použitie osobných informácií bolo v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.10. Zabezpečíte predovšetkým primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným poškodením alebo náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným prezradením alebo sprístupnením, najmä ak ich spracovanie zahŕňa prenos údajov prostredníctvom siete, a proti všetkým iným nezákonným formám spracovania. So zreteľom na súčasnú technológiu a náklady jej zavádzania takéto opatrenia zabezpečia úroveň bezpečnosti primeranú rizikám, ktoré predstavuje spracovanie a povaha osobných údajov, ktoré sa majú chrániť.

6.11. Musíte Oriflame kontaktovať, bezodkladne po tom, čo ste zistili akéhokoľvek porušenie bezpečnosti vedúce k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k osobným informáciám, a to zaslaním e-mailu Oriflame na adresu: privacy@oriflame.com s vysvetlením povahy incidentu a postihnutých záznamov.

6.12. Ak kedykoľvek dostanete žiadosť o uplatnenie práv v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov od zákazníka alebo inej osoby, o ktorej spracovávate osobné informácie, musíte vyhovieť takejto žiadosti v rozsahu, ktorý vyžaduje príslušné právo a v súlade s akýmikoľvek postupmi alebo školeniami, ktoré vám z času na čas zabezpečuje spoločnosť Oriflame.

6.13. Osobné informácie môžete spracovávať iba v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré boli poskytnuté zákazníkom a iným poradcom spoločnosti Oriflame. Po ukončení vášho vzťahu s Oriflame sa zaručujete a súhlasíte s tým, že bez zbytočného odkladu vymažete všetky osobné údaje, ktoré máte vo vašom vlastníctve alebo pod vašou kontrolou.

6.14. Výslovne popierame akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek pokuty, náklady, poplatky a všeobecne akékoľvek výdavky, ktoré Vám môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek porušenia platných zákonov o ochrane osobných údajov a súkromia.

Marketing a obchodná komunikácia

6.15. Zákazníka sa musíte výslovne opýtať, či si od Vás praje dostávať marketingovú komunikáciu o produktoch Oriflame a pred odoslaním takejto komunikácie musíte získať súhlas. Musíte viesť záznam o marketingových preferenciách každého príjemcu marketingovej komunikácie od vás, ktorý obsahuje záznam o dátume, kedy bol súhlas poskytnutý a jazyk, ktorý bol odsúhlasený. Akákoľvek marketingová komunikácia, ktorú odošlete, musí príjemcu informovať o jeho práve na odhlásenie z budúcej komunikácie a o tom, ako môže toto právo uplatniť, a to aj tým, že vás bude informovať e-mailom o jeho želaní odhlásiť sa. Súhlasíte a zaručujete, že budete rešpektovať preferencie akéhokoľvek príjemcu takejto komunikácie.

6.16. Naše on-line nástroje vám umožnia používať osobné informácie zákazníka na odosielanie marketingových a iných obchodných oznámení za nasledovných podmienok:

• musíte sponzorovať zákazníka, aby sa stal poradcom, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak,
• marketingové a iné komerčné oznámenia sa musia týkať len produktov spoločnosti Oriflame,
• obchodná alebo marketingová komunikácia musí byť jasne identifikovateľná ako taká,
• komunikácia zahŕňa vaše meno a kontaktné údaje ako odosielateľa obchodnej komunikácie a platnú e-mailovú adresu (a / alebo iné prostriedky, ako napríklad odkaz na odhlásenie), pomocou ktorého vás môžu zákazníci kontaktovať, aby vás informovali o svojej preferencii zrušiť ďalšie marketingovú komunikácie,
• marketingové oznámenia nesmú byť odosielané Zákazníkom, ktorí sa rozhodli zrušiť ich prijímanie,
• propagačné ponuky, ako sú zľavy, prémie a dary, ak to umožňuje uplatniteľné právo, musia byť jasne identifikovateľné ako také, a podmienky, ktoré sa majú splniť, aby boli kvalifikované, musia byť ľahko dostupné a jasne a jednoznačne prezentované, a
• obsah takejto obchodnej a marketingovej komunikácie je v súlade s týmito podmienkami a všetkými platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa obchodnej komunikácie.

6.17. Za žiadnych okolností nie je dovolené odosielať marketingové alebo iné obchodné oznámenia v mene spoločnosti Oriflame alebo za spoločnosť Oriflame.

POVINNOSTI SPOLOČNOSTI ORIFLAME

6.18. Dodávame Vám všetky objednané výrobky s ohľadom na ich dostupnosť.

6.19. Výslovne vylučujeme akúkoľvek zodpovednosť súvisiacu s nedostatkom výrobku alebo výrobkov, ktoré nie sú na sklade.

6.20. Budete dostávať priamo od nás alebo od inej entity Oriflame alebo od tretej strany akékoľvek výhody / splatné platby, ktoré Vám vzniknú v súlade s platnou Cestou k úspechu spoločnosti Oriflame.

7. UKONČENIE

7.1. Vaše členstvo môžeme ukončiť s okamžitou platnosťou oznámením v akomkoľvek z nasledujúcich prípadov:

• ak urobíte akékoľvek vyhlásenie alebo poskytnete osobné údaje, ktoré sú výrazne nesprávne alebo nepravdivé;

• ak je na akýkoľvek súd predložený návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak nie ste schopný (schopná) splatiť dlhy voči nám v čase ich splatnosti;

• ak sa dopustíte porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v Podmienkach, ktoré nie je možné napraviť, alebo v prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia Etického kódexu a Pravidiel správania.

• ak sa dopustíte porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného v Podmienkach vrátane dokumentov, na ktoré sa v nich odkazuje, a ak v prípade porušenia, ktoré možno napraviť, toto porušenie nenapravíte do 14 dní od doručenia nášho písomného oznámenia.

8. SPRACOVANIE SŤAŽNOSTÍ

8.1. Postupy spracovania sťažností spoločnosti Oriflame sú uvedené v Pravidlách správania spoločnosti Oriflame.

8.2. S akoukoľvek sťažnosťou, otázkou a žiadosťou sa môžete obrátiť na zákaznícky servis na adrese info@oriflame.sk alebo nám môžete zatelefonovať na číslo +421 2 330 56780 alebo *1276. Ak nie ste spokojný (spokojná) s odpoveďou zákazníckeho servisu spoločnosti Oriflame, môžete sa obrátiť na Združenie priameho predaja (ZPP), ak existuje, alebo na Európsku asociáciu priameho predaja (Seldia) na webovej stránke www.seldia.eu.

9. KÓDEX SPRÁVANIA

Spoločnosť Oriflame striktne dodržiava Kódex správania asociácie Seldia a Svetovej federácie asociácií priameho predaja (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/world-codes/code-book.pdf). Spoločnosť Oriflame vyžaduje od svojich poradcov prísne dodržiavanie týchto kódexov, ako je ďalej zahrnuté v Etickom kódexe a Pravidlách správania spoločnosti Oriflame. Kópie týchto dokumentov môžete získať od zákazníckeho servisu na adrese info@oriflame.sk.

10. CHYBY A OPRAVY

Aj keď vynakladáme primerané úsilie, aby sa na tejto webovej stránke nachádzali správne a aktuálne informácie, nezaručujeme ani nevyhlasujeme, že webová stránka je bez chýb. Chybne zadané údaje alebo iné technické problémy môžu niekedy spôsobiť, že sa zobrazujú nepresné informácie. Vyhradzujeme si právo na opravu akýchkoľvek nepresných informácií alebo tlačových chýb na našej stránke vrátane cien a dostupnosti výrobkov a služieb a nenesieme za tieto chyby žiadnu zodpovednosť. Môžeme tiež kedykoľvek stránku vylepšovať a vykonávať zmeny jej vlastností, funkcií alebo obsahu. Ak si všimnete akúkoľvek informáciu alebo opis, o ktorom sa domnievate, že je nesprávny, kontaktujte zákaznícky servis.

11. ODKAZY

Môžeme poskytovať odkazy na webové stránky alebo zdroje tretích strán. Poskytnutím týchto odkazov nepodporujeme žiadnu informáciu, výrobok alebo službu dostupnú prostredníctvom predmetného odkazu. Nezodpovedáme za obsah alebo výkon akejkoľvek súčasti siete Internet vrátane iných webových stránok, na ktoré táto stránka môže uvádzať odkazy alebo na ktoré sa možno dostať z tejto stránky. Informujte nás o akýchkoľvek chybách alebo neprimeranom materiáli nachádzajúcom sa na webových stránkach, na ktoré táto stránka odkazuje.

12. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

12.1. Tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Územia a o akýchkoľvek sporoch vyplývajúcich z Podmienok alebo v súvislosti s nimi rozhodnú iba príslušné súdy Územia. Súdy územia budú mať nevýlučné právomoci.

12.2. Ak by akékoľvek ustanovenie Podmienok bolo považované za protiprávne, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľné, neplatnosť predmetného ustanovenia sa nedotkne platnosti zvyšných častí Podmienok.

12.3. Ak spoločnosť Oriflame nedokáže vymôcť akékoľvek ustanovenia Podmienok, nepovažuje sa to za zrieknutie sa ich vymožiteľností.

12.4. Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky aktualizovať a meniť. Akákoľvek zmena alebo aktualizácia vstupuje do platnosti v momente jej uverejnenia na našej webovej stránke www.oriflame.sk.

12.5. Akceptácia akýchkoľvek takýchto zmien je podmienkou pre vaše budúce používanie stránky a objednávanie produktov z nej. Môžeme Vás požiadať o výslovný súhlas, ale inak sa budeme domnievať, že ste prijali zmeny, v prípade, ak naďalej objednávate výrobky aj po prijatí predmetných zmien.

12.6. Môžeme vám zasielať upozornenia, oznámenia, emaily, priamu reklamnú poštu a vo všeobecnosti vás informovať. Svoje uprednostňované formy marketingových oznámení, ktoré od nás dostávate, môžete kedykoľvek aktualizovať, keď sa prihlásite do svojich používateľských nastavení. Akceptovaním týchto Podmienok súhlasíte s tým, aby vám spoločnosť Oriflame zasielala akékoľvek ďalšie informácie/oznámenia v súvislosti s vašou zmluvou a/alebo vašimi objednávkami na nákup na trvalom nosiči (čiže prostredníctvom emailu alebo akýchkoľvek iných prostriedkov určených vám osobne, ktoré vám umožňujú dostupným spôsobom na dostatočne dlhý čas ukladať informácie pre budúcu potrebu a ktoré vám tiež umožňujú tieto informácie bezo zmeny reprodukovať).

12.7. Výpovedná lehota k akémukoľvek oznámeniu stanovenému v týchto Podmienkach sa začne dátumom odoslania oznámenia doporučenou poštou. Ak je oznámenie podané akýmkoľvek iným prostriedkom, výpovedná lehota začne plynúť dňom prijatia oznámenia.

13. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1. Potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili, že spoločnosť Oriflame môže spracovávať vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Oriflame.

13.2. Ďalšie relevantné informácie o spoločnosti ORIFLAME SLOVAKIA, s. r. o., sú uvedené v ďalšom texte.

Názov:
ORIFLAME SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Staromestská 3, 814 99 Bratislava
Kontaktné údaje:

Telefón: +421 2 330 56780
Email: info@oriflame.sk

Obchodný alebo iný verejný register:  Výpis z obchodného registra

Dozorný orgán:  Auditor – KPMG s.r.o.

Čísla pre DPH: IČ pre DPH: SK2020319290

14. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Podmienok, napíšte nám mail na adresu info@oriflame.sk alebo zatelefonujte na číslo +421 2 330 56780 alebo *1276. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vaše otázky zodpovedali a vyriešili akékoľvek problémy, na ktoré nás upozorníte.

 

Podmienky registrácie a pravidlá správania sa

PODMIENKY REGISTRÁCIE ORIFLAME

 

Oriflame a klient uzatvárajú Rámcovú zmluvu za podmienok uvedených v bode 9 písm. a) až g).

Oriflame a klient svojím podpisom potvrdzujú, že súhlasia bez výhrad s podmienkami uvedenými v bode 1 až 13.

Klient prehlasuje, že jeho sponzorka ho poučila o Všeobecných podmienkach, Záručných podmienkach a s Reklamačným poriadkom Oriflame, s ktorými bez výhrad súhlasí.

 

1. Podpísaním tejto žiadosti žiadam o prijatie za kozmetickú poradkyňu kozmetického poradcu) Oriflame podľa všeobecných podmienok Oriflame.

2. Prehlasujem, že som občiankou (občanom) Slovenskej republiky, alebo ak nie, mám na jej území trvalý alebo prechodný pobyt.

3. Som si vedomá (vedomý) toho, že kozmetickou poradkyňou (kozmetickým poradcom) sa stanem pridelením registračného čísla.

4. Prehlasujem, že moja sponzorka (sponzor) ma poučila (poučil) o všeobecných podmienkach Oriflame a že im rozumiem.

5. V prípade, ak sa mojej žiadosti vyhovie a pridelením registračného čísla sa stanem kozmetickou poradkyňou (kozmetickým poradcom) Oriflame, zaväzujem sa dodržiavať Všeobecné podmienky Oriflame platné v čase zakúpenia tovaru. Môžem sa s nimi oboznámiť prostredníctvom tlačovín: Katalóg, Magazín Business&Beauty, Extra ponuka, Wellness katalóg, Príručka pre poradcu, Program Vitajte v Oriflame, Cenník, Cesta k úspechu/príručka pre lídrov, Cesta k úspechu/malé vydanie, ktoré sú zverejnené aj na stránke www.oriflame.sk, po prihlásení v sekciách Podpora predaja, Objednávanie a Môj obchod, ďalej v tejto Žiadosti o registráciu, Objednávkovom formulári a listoch štatutárnych zástupcov. Kozmetický poradca svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámi so všeobecne platnými podmienkami v čase kúpy tovaru a za týchto podmienok kozmetické výrobky kupuje.

6. Som si vedomá (vedomý) toho, že v prípade porušenia všeobecných podmienok Oriflame mi môže byť registrácia zrušená okamžite a bez náhrady.

7. Som si vedomá (vedomý) toho, že moja registrácia nezakladá pracovnoprávny ani jemu obdobný vzťah mňa s Oriflame alebo so svojou sponzorkou (sponzorom) a že nemám právo robiť v mene Oriflame verejné vyhlásenia a prísľuby, ani jednať a robiť v jeho mene právne úkony.

8. Som si vedomá (vedomý) toho, že v prípade akýchkoľvek otázok mám právo obrátiť sa telefonicky alebo osobne na svoju sponzorku (sponzora), vyššiu sponzorku (sponzora) alebo na manažérku (manažéra) svojej obchodnej skupiny, ktorí sú povinní poskytnúť mi požadované informácie.

9. Oriflame a klient uzatvárajú Rámcovú zmluvu (ďalej len zmluva) za nasledovných podmienok, ktoré sa stávajú súčasťou konkrétnej kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Predmetom zmluvy je predaj kozmetických výrobkov klientovi a klient sa zaväzuje zaplatiť Oriflame ich cenu, v lehote splatnosti faktúry. Množstvo pre jednotlivé kozmetické výrobky bude stanovené v individuálnych objednávkach klienta na základe Katalógov Oriflame, v ktorých je uvedený: popis výrobku, jeho kód, cena. Súčasťou Katalógu Oriflame je cenník, v ktorom sa nachádzajú odberné miesta označené číselným kódom. Klient má právo objednať konkrétne kozmetické výrobky telefonicky, faxom, e-mailom, internetom, osobne, písomnou objednávkou.

a) Miesto plnenia je podľa označenia číselného kódu odberného miesta klientom.

b) Dopravu predmetu kúpy na miesto určenia zabezpečuje Oriflame tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

c) Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy, sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a táto zmluva trvá po dobu trvania registrácie klienta.

d) Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy a podmienky ich spolupráce sú vzájomne dohodnuté vo „Všeobecných podmienkach“ Oriflame, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú zmluvným stranám známe. „Všeobecné podmienky“ sú medzi zmluvnými stranami dohodnuté ako vzájomne záväzné na predaj a kúpu kozmetických výrobkov, uskutočňovaných medzi nimi na základe jednotlivých kúpnych zmlúv dohodnutých formou samostatných objednávok.

e) Všeobecné podmienky, Záručné podmienky a Reklamačný poriadok Oriflame, prevzal klient pri podpise tejto zmluvy, a sú obsiahnuté v brožúre „Príručka kozmetického poradcu Oriflame“. Všeobecné podmienky Oriflame sú zverejňované aj prostredníctvom tlačovín a internetu v Ceste úspechu, ponukovom katalógu, informačnom časopise Svet Oriflame.

f) Klient svojím podpisom na prvej strane potvrdil, že sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami, Záručnými podmienkami a Reklamačným poriadkom Oriflame, s ktorými bez výhrad súhlasí.

g) ORIFLAME a klient vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali pred jej podpísaním, že bola uzavretá po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú na prednej strane. Klient svojím podpisom potvrdzuje, že pri podpisovaní tejto zmluvy mu bola doručená „Príručka kozmetického poradcu Oriflame“, ktorá obsahuje Všeobecné podmienky, Záručné podmienky a Reklamačný poriadok Oriflame.

10. Som si vedomá (vedomý) toho, že pridelením registračného čísla zároveň uzatváram ako kozmetická poradkyňa (kozmetický poradca) so svojou sponzorkou (sponzorom) v zmysle Občianskeho zákonníka a všeobecných podmienok Oriflame nepomenovanú zmluvu a súhlasím s jej podmienkami, ktoré sú nasledovné:

a) Sponzorka (sponzor) sa zaväzuje navrhnúť a odporučiť oslovenú (osloveného) za kozmetickú poradkyňu (kozmetického poradcu) Oriflame.

b) Ak sa klientka/klient stane kozmetickou poradkyňou/poradcom, zaväzuje sa odstupovať a prijímať, podľa všeobecných obchodných podmienok Oriflame, kampaňovú zľavu z osobného nákupu alebo jej časť.

c) Ostatné ustanovenia zmluvy sa riadia platnými slovenskými právnymi predpismi a všeobecnými podmienkami Oriflame.

d) Táto zmluva je platná a účinná iba kým trvá registrácia kozmetickej poradkyne (kozmetického poradcu) v Oriflame a zaniká v okamihu zániku registrácie.

e) Obe zmluvné strany si zmluvu prečítali a rozumejú jej. Prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená za jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

f) Túto zmluvu nemožno vypovedať ani ukončiť vzájomnou dohodou počas trvania registrácie kozmetickej poradkyne (kozmetického poradcu) v Oriflame, iba ak by kozmetická poradkyňa (kozmetický poradca) uzatvorila (uzatvoril) takú istú zmluvu s inou sponzorkou (sponzorom) Oriflame a to v súlade s Cestou k úspechu, oddiel 2 – Členstvo a oddiel 3 – Udržiavanie línie sponzorstva. V takom prípade dňom, keď nadobudne účinnosť posledne menovaná zmluva, táto zmluva zaniká.

g) V prípade zániku registrácie sponzorky (sponzora) v Oriflame táto zmluva zaniká a zároveň začína byť platná a účinná nepomenovaná zmluva medzi kozmetickou poradkyňou (kozmetickým poradcom) a sponzorkou (sponzorom) sponzorky (sponzora) za rovnakých podmienok ako v zanikajúcej zmluve.

11. Som si vedomá (vedomý) toho, že pridelením registračného čísla zároveň uzavieram ako príkazca s Oriflame ako príkazníkom v zmysle §§ 724 – 741 Občianskeho zákonníka a všeobecných podmienok Oriflame bezodplatnú príkaznú zmluvu a súhlasím s jej podmienkami, ktoré sú nasledovné:

a) príkazník sa zaväzuje, že pre príkazcu v jeho mene a na jeho účet vykoná podľa pravidiel stanovených vo všeobecných podmienkach Oriflame a v súlade s podmienkami stanovenými v nepomenovanej zmluve odvod mesačnej zľavy z osobného nákupu alebo jej časti v prospech sponzorky (sponzora).

b) Ostatné ustanovenia príkaznej zmluvy sa riadia platnými slovenskými právnymi predpismi a všeobecnými podmienkami Oriflame.

c) Táto príkazná zmluva je platná a účinná iba kým trvá registrácia príkazcu v Oriflame a zaniká v okamihu zániku registrácie.

d) Obe zmluvné strany si zmluvu prečítali a rozumejú jej. Prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená za jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

e) Túto zmluvu nemožno vypovedať ani ukončiť vzájomnou dohodou počas trvania registrácie príkazcu v Oriflame.

f) V prípade zániku registrácie príkazcu v Oriflame zaniká dňom zániku registrácie aj táto príkazná zmluva.

12. Zánikom jednej zo zmlúv uvedených v bodoch 10, 11 alebo 12 zanikajú aj ostatné dve zmluvy, iba ak by v čase zániku zmluva bola nahradená rovnakou zmluvou s inou zmluvnou stranou.

13. Týmto dávam Oriflame súhlas na zasielanie elektronických faktúr v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na moju e-mailovú adresu uvedenú v Žiadosti o registráciu, prípadne mnou dodatočne zadanú priamo do systému. Faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania. Zaväzujem sa Oriflame informovať o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr. Zároveň týmto potvrdzujem, že mám výlučný prístup ku kontaktnému e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr a vyhlasujem, že som si vedomá (vedomý), že uvedené údaje sú predmetom obchodného tajomstva, ktoré som povinná (povinný) zachovávať. Oriflame nezodpovedá za akýkoľvek únik informácii z e-mailu kozmetickej poradkyne(kozmetického poradcu). Kozmetická poradkyňa (kozmetický poradca) je oprávnená odvolať tento súhlas písomným oznámením doručeným Oriflame.

 

 

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA

Je dôležité, aby ste si prečítali Etický kódex Oriflame (“Kódex”) a nižšie uvedené Stanovy, pretože tvoria neoddeliteľnú súčasť podmienok Žiadosti o registráciu poradcu. Poradca Oriflame musí dodržiavať Kódex, Stanovy a akékoľvek dodatky k nim, ktoré boli uverejnené vo Svete Oriflame alebo boli inak komunikované poradcovi Oriflame. Oriflame si kedykoľvek a s okamžitou platnosťou vyhradzuje právo na ukončenie členstva poradcu Oriflame, ktorý poskytol nepravdivé informácie v Žiadosti o registráciu poradcu, alebo porušil Kódex alebo Stanovy. Termínovaní poradcovia Oriflame strácajú všetky práva a privilégiá súvisiace s ich členstvom, vrátane ich siete. Kódex a Stanovy sú tu pre vašu ochranu, aby zaistili, že všetci ostatní poradcovia Oriflame zachovávajú rovnako vysoké štandardy práce. V súlade s etickými požiadavkami Oriflame sa očakáva od poradcov Oriflame, že budú dodržiavať všetky právne predpisy platné na území krajiny, v ktorej vykonávajú svoju Oriflame obchodnú činnosť, aj keď niektoré povinnosti nie sú ustanovené v Kódexe alebo Stanovách.

I.     ETICKÝ KÓDEX ORIFLAME

Ako poradca Oriflame súhlasím s tým, že budem vykonávať svoju obchodnú činnosť podľa nasledovných pravidiel:

1.1. Budem dodržiavať a riadiť sa Stanovami tak, ako sú ustanovené v tejto oficiálnej Oriflame príručke a ostatných tlačovinách Oriflame.

1.2. S kýmkoľvek sa ako poradca Oriflame stretnem pri uskutočňovaní svojej obchodnej činnosti, budem s ním zaobchádzať v súlade so spoločnosťou uznávanými zásadami.

1.3. Svojim zákazníkom, poradcom a tretím osobám budem úprimne a pravdivo prezentovať produkty Oriflame, zárobkové príležitosti Oriflame, s tým súvisiace školenia a iné príležitosti a výhody, ktoré Oriflame ponúka mojim zákazníkom a poradcom. Či už ústne, alebo písomne, budem podávať len také informácie, ktoré súvisia s produktmi, zárobkami a inými príležitosťami, ktoré sa spomínajú v oficiálnych tlačovinách Oriflame.

1.4. Pri starostlivosti o svojich zákazníkov, vybavovaní objednávok a aj pri vybavovaní reklamácií budem konať zdvorilo a promptne. Pri výmene výrobkov budem postupovať v súlade s postupmi uvedenými v oficiálnych tlačovinách Oriflame.

1.5. Ako poradca Oriflame budem prijímať a plniť svoje povinnosti (vrátane tých, ktoré prináležia Sponzorovi a Direktorovi – ak dosiahnem tieto úrovne podľa Cesty k úspechu), tak, ako sú ustanovené v oficiálnych tlačovinách Oriflame.

1.6. V spolupráci s Oriflame budem vystupovať lojálne, úprimne a zodpovedne.

1.7. Za žiadnych okolností nevyužijem obchodnú sieť Oriflame na predaj iných výrobkov než tých, ktoré sú schválené Oriflame. Budem rešpektovať systém priameho predaja a distribúcie zákazníkovi, a preto nebudem predávať prostredníctvom kamenného obchodu (zákaz platí aj pre stánkový predaj) alebo online obchodu. Katalógové ceny výrobkov Oriflame sú záväzné ceny, za ktoré budem predávať výrobky Oriflame svojim zákazníkom.

1.8. Budem rešpektovať práva a predpisy krajiny, kde budem vykonávať svoju obchodnú činnosť a tiež aj práva a predpisy cudzích krajín, v ktorých budem budovať medzinárodnú sieť.

II.   STANOVY

 

1.DEFINÍCIE

A. “Poradca Oriflame” na účely tohto dokumentu zahŕňa ktoréhokoľvek poradcu Oriflame bez ohľadu na titul a úroveň (vrátane Lídrov, manažérov, direktorov a vyšších).

B. “Osobná webová stránka” je webová stránka navrhnutá, vyhotovená a hostovaná firmou Oriflame v prospech poradcu Oriflame.

C. “Oriflame” v tomto dokumente znamená miestny subjekt Oriflame, s ktorým ste uzavreli Žiadosť o registráciu, ak nie je ustanovené inak.

D. “Línia sponzorstva ” zahŕňa poradcu Oriflame, jeho sponzora atď. Táto línia je zakončená priamo spoločnosťou Oriflame.

E. “Osobná skupina” sú všetci poradcovia Oriflame sponzorovaní priamo alebo nepriamo poradcom Oriflame, ale nezahŕňa priamo sponzorovaných 24% poradcov a ich skupiny.

F. “Obchodná skupina” je celá línia, vrátane 24% poradcov Oriflame a ich skupín.

G. “Tlačoviny Oriflame” sú Cesta k úspechu, Katalógy, Príručka kozmetického poradcu, Príručka sponzora, Magazín Business&Beauty a ostatné publikované materiály alebo informácie uverejnené na oficiálnej webovej stránke Oriflame.

H. “Sponzor” je osoba, ktorá zaregistruje novú osobu do Oriflame.

2.ČLENSTVO

2.1 Všeobecne platí, že kandidát, ktorý sa chce stať poradcom Oriflame, má byť sponzorovaný registrovaným poradcom Oriflame. Za istých okolností môže Oriflame prideliť perspektívneho poradcu do ľubovoľnej siete.

2.2 Jednotlivec môže mať len jedno členstvo Oriflame, či už priame alebo nepriame. Nepriame členstvo je členstvo napr. prostredníctvom vlastníctva podielov v spoločnosti, ktorá je registrovaná ako poradca Oriflame.

2.3 Oriflame si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek Žiadosť o registráciu.

2.4 Žiadateľ musí spĺňať podmienky na právnu spôsobilosť podľa platnej legislatívy územia, kde vykonáva svoju obchodnú činnosť. Oriflame môže podľa vlastného uváženia odsúhlasiť žiadateľov, ktorí nemajú spôsobilosť na právne úkony, pokiaľ budú mať písomný súhlas právneho zástupcu/cov.

2.5 Členstvo môže byť udelené jednotlivcom alebo spoločnostiam s ručením obmedzeným alebo partnerom, kde strany sú buď manželia, druh/družka alebo rodič a dieťa/deti. Prechod na inú formu členstva musí byť schválený spoločnosťou Oriflame. Právny subjekt musí poskytnúť meno oprávnenej osoby, ktorá bude konať v jeho mene, ako aj akékoľvek obmedzenia v jeho oprávnení. Partneri nesú spoločnú zodpovednosť a Oriflame môže v prípade neplatenia ich záväzkov požadovať vyrovnanie dlhu od jedného z nich alebo od obidvoch.

2.6 Poradca Oriflame nebude požadovať od poradcov alebo potenciálnych poradcov neprimerane vysoké poplatky za školenie alebo propagačné materiály. Akékoľvek poplatky účtované poradcovi Oriflame sa musia priamo vzťahovať na hodnotu poskytnutých materiálov, výrobkov alebo služieb.

2.7 Členstvo poradcu Oriflame skončí 17 katalógových období (kampaní) po podaní poslednej objednávky, na vlastnú žiadosť poradcu alebo z rozhodnutia Oriflame.

2.8 Členstvo môže byť opäť nadobudnuté registráciou a zaplatením registračného poplatku.

2.9 Ak by sa chcel partner poradcu Oriflame stať poradcom Oriflame, obaja partneri musia byť buď sponzorovaní pod jedným členstvom (vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným alebo partnerstva), alebo oddelene pod manželkou alebo manželom, ktorý sa prvý stal poradcom Oriflame. Ak sa manžel/druh pripojí pod oddeleným členstvom, akákoľvek odmena, zarobená partnerom, bude odpočítaná z akejkoľvek vyššej odmeny partnera, ktorý sa pridal skôr – ak je táto odmena dôsledkom ukončenia predchádzajúceho členstva partnera, ktorý sa pridal ako druhý.

2.10 Bývalý poradca Oriflame (alebo manžel bývalého poradcu Oriflame) môže požiadať o nové členstvo podľa  nasledovných podmienok:

a) Prešlo najmenej šesť mesiacov, odkedy bolo poradcovi ukončené predchádzajúce členstvo na jeho žiadosť (ak nie je dohodnuté inak s Oriflame).

b) V novej žiadosti o členstvo musí byť uvedené, že sa podáva podľa tohto pravidla.

c) Bývalý poradca Oriflame sa môže opäť prihlásiť na pozíciu poradcu bez toho, aby uviedol, že bol v minulosti poradcom Oriflame, ak bol neaktívny aspoň 12 mesiacov po ukončení členstva.

2.11 Oriflame si vyhradzuje právo pozastaviť členstvo poradcu Oriflame s okamžitou účinnosťou až na 12 mesiacov počas vyšetrovania porušenia pravidiel.

3. UDRŽIAVANIE LÍNIE SPONZORSTVA

3.1 Poradca Oriflame sa nesmie opätovne registrovať pod inou líniou sponzorstva. Ak tak urobí, stratí celú svoju sieť, ktorá prejde pod jeho sponzora. Opätovne sa smie

zaregistrovať len po ukončení členstva (bod 2.10.)

3.2 Prechod členstva z jedného sponzora na druhého je možný len v špeciálnych prípadoch a výlučne na základe rozhodnutia Oriflame.

3.3 Prechod osobnej skupiny nie je dovolený.

3.4 Poradca Oriflame, ktorý chce preniesť svoje členstvo, tak môže urobiť, len ak ho prenesie na svojich blízkych príbuzných (podľa uváženia Oriflame). Písomná žiadosť o takýto prechod musí byť zaslaná do Oriflame. Poradca Oriflame, ktorý preniesol svoje členstvo podľa tohto pravidla, môže opätovne žiadať o členstvo najskôr šesť mesiacov od prechodu svojho posledného členstva.

3.5 V prípade, že dôjde k úmrtiu poradcu Oriflame, členstvo bude ukončené do troch mesiacov odo dňa úmrtia, pokiaľ jeho príbuzný nepodá žiadosť o prechod členstva. Po ukončení členstva budú všetky nevyplatené platby zosnulého poradcu Oriflame prevedené na oprávneného dediča poradcu Oriflame. Oriflame si vyhradzuje právo požadovať dokumenty, ktoré dokazujú oprávnenie dediča, ako podmienku na vyplatenie platieb.

4. POVINNOSTI PORADCU

4.1 Poradca Oriflame nesmie používať obchodnú sieť Oriflame na predaj výrobkov alebo programov, ktoré nie sú oficiálne schválené Oriflame.

4.2 Poradca Oriflame nesmie prebrať potenciálneho poradcu od iného poradcu Oriflame, ani sa pokúsiť robiť nábor poradcov Oriflame, ktorí sú v línii sponzorstva iného poradcu Oriflame.

4.3 Poradca Oriflame nemá zamestnanecký pomer s Oriflame. Pri prezentovaní obchodných príležitostí Oriflame iným ľuďom musí poradca Oriflame jasne prezentovať nezávislý charakter svojho obchodu, a že medzi ním a Oriflame neexistuje žiaden zamestnanecký vzťah.

4.4 Poradca Oriflame nemá právo zaväzovať sa, alebo prijímať záväzky v mene Oriflame. Musí odškodniť Oriflame v prípade výdavkov a škôd, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania týchto pravidiel.

4.5 Oriflame nestanovuje pre svojich poradcov žiadne podmienky na minimálne nákupy, či už v množstve alebo v hodnote. Rovnako ani poradca Oriflame nesmie nútiť poradcov vo svojej línii, aby si cez neho objednávali minimálne množstvá, alebo si vytvárali zásoby výrobkov. Všetci poradcovia Oriflame môžu objednávať ľubovoľné množstvá priamo od Oriflame. Poplatky za manipuláciu a dodanie tovaru závisia od veľkosti objednávky. Je na rozhodnutí poradcu Oriflame, či si bude vytvárať zásoby výrobkov.

4.6 Poradca nesmie objednávať v mene iného poradcu bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

4.7 Poradca Oriflame musí dodržiavať všetky zákony, predpisy a kódexy, ktoré sa vzťahujú na výkon jeho členstva, vrátane všetkých daňových zákonov a predpisov týkajúcich sa povinnosti registrácie pre daň a jej plnenia. Poradca Oriflame nesmie vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla zdiskreditovať jeho alebo Oriflame.

4.8 Od začiatku kontaktu so zákazníkom sa musí poradca Oriflame predstaviť a vysvetliť, z akého dôvodu alebo za akých okolností oslovuje zákazníka. Poradca Oriflame musí zaistiť úplnú transparentnosť svojej osoby ako poradcu Oriflame v akejkoľvek komunikácii súvisiacej s Oriflame, či už mailovej alebo prostredníctvom webovej stránky, sociálnych médií, atď. Musí poskytnúť svoje meno, kontaktné informácie a tiež informáciu, že odosielateľ nie je oficiálny zástupca Oriflame. Pri akejkoľvek prezentácii svojej osoby musí vždy uviesť slovo “nezávislý” pred “poradca Oriflame”, ako napríklad v mailových podpisoch, na vizitkách, webovej stránke, stránke sociálnych médií a podobne.

4.9 Informácie, ktoré poradca Oriflame poskytne zákazníkovi, musia byť jasné a zrozumiteľné s ohľadom na princíp dobrej viery v obchodných transakciách a princíp ochrany tých, ktorí podľa platnej miestnej legislatívy nie sú spôsobilí na právne úkony, ako napríklad neplnoleté osoby.

4.10 Poradca Oriflame nesmie zneužiť dôveru jednotlivých zákazníkov, musí rešpektovať obchodnú neskúsenosť zákazníkov a nesmie zneužívať zákazníkov vek, chorobu, mentálnu alebo fyzickú slabosť, dôverčivosť, nedostatok porozumenia alebo neznalosť jazyka.

4.11 Ak zákazník žiada uplatnenie záruky spokojnosti, poradca mu ponúkne na výber vrátenie plnej nákupnej sumy alebo náhradu v podobe výmeny výrobku za rovnaký alebo iný výrobok Oriflame, ak je to v rámci platnej miestnej reklamačnej lehoty.

4.12 Poradca Oriflame musí prerušiť obchodnú prezentáciu, ak ho o to požiada zákazník a prijať kroky, ktoré zaistia ochranu súkromných informácií, ktoré boli poskytnuté existujúcimi alebo potenciálnymi zákazníkmi. Poradca Oriflame bude v primeranom čase a primeraným spôsobom osobne, telefonicky alebo elektronicky kontaktovať zákazníka tak, aby ho nijakým spôsobom neobťažoval.

4.13 Pri budovaní osobnej skupiny, poradca Oriflame musí zaistiť, že všetci noví poradcovia Oriflame dodržiavajú úverové podmienky uvedené v Príručke kozmetického poradcu.

4.14 Ak sa poradca Oriflame chce stať sponzorom, musí zaistiť zaškolenie a podporu poradcom Oriflame, ktorých sponzoruje.

4.15 Poradca Oriflame nesmie poskytnúť rozhovory vzťahujúce sa na, alebo súvisiace s Oriflame, žiadnym médiám, či už prostredníctvom televízie, internetu, rádia, časopisu a podobne, ani používať žiadne reklamné médiá (vrátane virálnej reklamy cez SMS, internet, atď.) na účely reklamy jeho obchodu Oriflame bez predchádzajúceho písomného súhlasu Oriflame.

4.16 Poradca Oriflame sa nesmie zapájať do dialógov na sociálnych médiách, ktoré skresľujú alebo podávajú nesprávne alebo zavádzajúce informácie o Oriflame, jeho výrobkoch alebo službách, alebo môžu všeobecne viesť k strate dobrej povesti Oriflame. Prosím prečítajte si Dialóg na sociálnych médiách – 10 Zlatých pravidiel.

5. INÉ PRAVIDLÁ A OPATRENIA

5.1. Podľa všeobecných pravidiel Oriflame nie sú dostupné žiadne výhradné územia alebo licencie. Žiaden poradca Oriflame nemá právomoc udeliť, predať, previesť alebo prideliť takéto územie alebo licenciu. Každý poradca Oriflame môže slobodne obchodovať na ktoromkoľvek mieste krajiny, v ktorej je zaregistrovaný.

5.2 Poradca Oriflame musí rešpektovať to, že Oriflame podniká na niektorých trhoch, nie však vo všetkých krajinách sveta, pričom prísne dodržiava svoje povinnosti týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, registrácie výrobkov, dovozu a ostatných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na obchod v danej krajine. Oriflame nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, spory alebo nároky, ktoré vzniknú z alebo v súvislosti s cezhraničným obchodom uskutočneným poradcami Oriflame do krajín mimo trhov, kde Oriflame podniká. Oriflame preto bude považovať poradcu Oriflame plne zodpovedného za všetky škody spôsobené takým konaním.

5.3 Poradca Oriflame je nezávislý od Oriflame. Jediný titul, ktorý môže používať na vizitkách, iných tlačených materiáloch alebo v e-mailovej korešpondencii je “Nezávislý (kozmetický) poradca” alebo “Nezávislý (kozmetický) poradca Oriflame” a ak sa kvalifikoval vyššie “Nezávislý (kozmetický) manažér” a “Nezávislý (kozmetický) direktor”.

5.4 Propagačné materiály, Osobné webové stránky poradcu Oriflame a iné aplikácie sociálnych médií, napr. na Facebook-u, poskytované Oriflame, môžu byť používané v súlade s ich účelom bez ďalšieho súhlasu. Má sa za to, že poradcovia Oriflame nemôžu zaregistrovať alebo hostovať webovú stránku alebo domovskú stránku s doménou obsahujúcou názov “Oriflame”. Poradcovia Oriflame môžu zvyšovať návštevnosť oficiálnych webových stránok Oriflame, blogov a podobne. Oriflame si vyhradzuje právo vopred schváliť materiál, ktorý má byť uverejnený. Všeobecné podmienky o online aktivite poradcov Oriflame sú bližšie popísané v Pravidlách používania webových stránok pre poradcu.

5.5 Oriflame ochranné známky, logá a názov sú vlastníctvom Oriflame Cosmetics Global S.A. a nesmú byť používané poradcom Oriflame, ani v tlačených materiáloch, ani uverejnené na internete, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od Oriflame. Po získaní takéhoto súhlasu, ochranné známky a logá musia byť použité presne podľa pravidiel Oriflame.

5.6 Žiaden poradca Oriflame nesmie vyrábať alebo obstarávať od iného zdroja než je Oriflame žiadnu vec, na ktorej sú vytlačené alebo zobrazené ochranné známky alebo logá, pokiaľ to nie je vopred písomne schválené Oriflame.

5.7 Všetky tlačoviny Oriflame, videá, fotografie, dizajn sú chránené autorským právom a nesmú byť nikým reprodukované vcelku alebo sčasti, ani v tlačených materiáloch, ani uverejnené na internete, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od Oriflame. Ak je materiál, ktorý je chránený autorským právom, používaný oprávnene, musí pri ňom byť uvedený viditeľný a nespochybniteľný odkaz na autorské právo Oriflame.

5.8 Žiaden poradca Oriflame nesmie predávať, predvádzať alebo vystavovať výrobky Oriflame v stálej obchodnej prevádzke, internetovom obchode, aukciách ako je Ebay alebo podobne. Žiadne tlačoviny Oriflame nesmú byť predávané alebo vystavené v takýchto obchodných prevádzkach. Zariadenia, ktoré technicky nie sú obchodnými prevádzkami, ako sú kozmetické salóny, môžu byť používané ako miesta na vystavenie, ale nie na predaj výrobkov.

5.9 Obsahy webových stránok Oriflame, ako sú texty, grafika, fotografie, dizajny a programovanie, sú taktiež chránené autorským právom a nesmú byť použité na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu od Oriflame.

5.10 Spamovanie (zneužívanie elektronických systémov správ na zasielanie hromadných správ bez rozdielu) je prísne zakázané. Tieto správy nesmú byť zasielané v mene Oriflame, a preto plnú zodpovednosť za obsah týchto správ nesie odosielateľ.

5.11 Za žiadnych okolností nie je žiadna osoba oprávnená prebaliť alebo iným spôsobom upraviť balenie alebo označenie výrobkov. Výrobky Oriflame musia byť predávané len v originálnom balení.

5.12 Výrobky Oriflame nespôsobujú škodu alebo ujmu, ak sú používané za konkrétnym účelom a v súlade s poskytnutým návodom. Oriflame má uzatvorené poistenie zodpovednosti za svoje výrobky. Poistenie pokrýva ujmu alebo škodu zapríčinenú chybným výrobkom, ale nepokrýva neopatrné alebo nedbanlivé použitie alebo nevhodné použitie výrobku.

5.13 Oriflame si vyhradzuje právo odpočítať kedykoľvek akúkoľvek neuhradenú faktúru po lehote splatnosti z akejkoľvek kampaňovej zľavy z obratu alebo bonusu poradcu Oriflame.

5.14 Oriflame má právo zmeniť svoje ceny a sortiment výrobkov bez predchádzajúceho oznámenia. Oriflame neposkytne kampaňovú zľavu z obratu, bonus alebo žiadnu inú kompenzáciu za straty spôsobené zmenou cien, zmenami sortimentu alebo nedostatkom tovaru na sklade.

5.15 Ak je poradca Oriflame akýmkoľvek spôsobom zapojený, legálne alebo inak, do sporu alebo činnosti, ktorá sa môže týkať, alebo negatívne ovplyvniť Oriflame alebo jeho reputáciu, poradca Oriflame to musí ihneď písomne oznámiť Oriflame.

5.16 Oriflame si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou rozšíriť alebo upraviť Cestu k úspechu, kvalifikačné kritériá alebo stanovy a iné pravidlá.

6. PRÁVA A POVINNOSTI DIREKTOROV A VŠETKÝCH VYŠŠÍCH TITULOV

Okrem vyššie uvedených všeobecných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetkých poradcov Oriflame, nasledovné pravidlá sa špeciálne vzťahujú na Direktorov a vyššie tituly. Porušenie ktoréhokoľvek z týchto špeciálnych pravidiel má za následok okamžitú stratu postavenia Direktora (a vyššieho titulu) a súvisiacich práv – vrátane odmeny – a môže viesť až k ukončeniu členstva.

6.1 Direktor (a vyšší titul) sa musí starať o svoju osobnú skupinu poradcov počas každého katalógového obdobia, a to nasledujúcim spôsobom:

a) Registrovaním a neustálym rozširovaním svojej osobnej skupiny.

b) Podporovaním, vedením a motivovaním členov osobnej skupiny.

c) Uskutočňovaním pravidelných stretnutí za účelom tréningu, motivovania, stanovenia cieľov a vyhodnotenia.

d) Trénovaním poradcov Oriflame vo svojej línii, aby svoj Oriflame obchod robili čo najlepšie.

e) Udržiavaním častej komunikácie, informovaním o dátumoch, miestach stretnutia, produktových novinkách, tréningoch atď.

f) Účasťou na všetkých seminároch a stretnutiach organizovaných Oriflame.

g) Presadzovaním Kódexu a Stanov a ich príkladným dodržiavaním.

h) Účasťou na obchodných stretnutiach Oriflame, na ktoré ste pozvaný vaším regionálnym obchodným manažérom.

6.2 Direktor (a vyšší titul) nesmie reprezentovať (a/alebo byť členom) žiadnu inú spoločnosť priameho predaja.

6.3 Ak je partner Direktora reprezentantom a/alebo členom inej firmy priameho predaja, partner sa nemôže zúčastňovať na stretnutiach a podujatiach Oriflame a jeho aktivity musia byt oddelené od Oriflame. Ak je partner Direktora reprezentantom a/alebo členom inej firmy priameho predaja, Direktor o tom musí informovať Oriflame.

6.4 V prípade smrti Direktora (a vyššieho titulu), členstvo môže byť v určitých prípadoch a výlučne na základe rozhodnutia Oriflame zdedené príbuzným zosnulého, za predpokladu, že príbuzný môže hodnoverne dokázať, že bude schopný plniť všetky požiadavky Direktora (a vyššieho titulu), ako sú uvedené v časti 6.1. Písomná žiadosť o členstvo musí byť zaslaná do Oriflame do troch mesiacov odo dňa úmrtia. V prípade, že nedôjde k takejto žiadosti, členstvo zanikne.

6.5 Direktor (a vyšší titul) musí dodržiavať akékoľvek ďalšie pravidlá alebo pokyny, ktoré sú mu písomne oznámené z Oriflame.

7. POSTUP VYBAVENIA SŤAŽNOSTI

Akákoľvek sťažnosť o porušení Etického kódexu alebo Stanov bude zaslaná miestnej obchodnej organizácii Oriflame a/alebo generálnemu riaditeľovi spoločnosti Oriflame, ktorý pôsobí v danej krajine. Orgán pre vybavenie sťažnosti je na každom Oriflame trhu vedený generálnym riaditeľom (správca kódexu Oriflame) miestnej spoločnosti Oriflame.

PRÍLOHA – PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY PRE PORADCU

1. Základné informácie

Tieto pravidlá slúžia pre objasnenie, ako môže poradca Oriflame dotvárať svoju prítomnosť na internete bez toho, aby narušil aktivity Oriflame slúžiace na budovanie značky, alebo porušil zákony, predpisy a dohody o autorskom práve.

2. Všeobecné informácie

Oriflame ponúka svojim poradcom možnosť vytvoriť si Osobnú webovú stránku poradcu ako aj rôzne iné, centrálne poskytované nástroje na predaj a podporu výrobkov Oriflame a obchodných príležitostí na internete. Tieto aplikácie sú dnes jediné schválené digitálne nástroje, na ktorých poradca môže ponúkať výrobky na predaj, ako aj zobrazovať obrázky a logotypy, na ktoré má Oriflame vlastnícke práva. Poradca môže hostovať webové stránky, na ktorých komunikuje o Oriflame, jeho výrobkoch a príležitosti, pokiaľ je jasne stanovené, že tieto stránky nie sú oficiálne stránky Oriflame. Vždy musí byť jasné, kto stojí za stránkou a príslušné kontaktné údaje musia byť viditeľné. Poradca by mal komunikovať vlastnými slovami a môže citovať Oriflame texty, len keď odkáže na ich zdroje. Poradca nesmie vytvárať stránky s elektronickým obchodom, na ktorých sa predávajú Oriflame výrobky, alebo inak obchodovať cez elektronický obchod mimo schválených aplikácií Oriflame.

3. Názov domény

Poradca nesmie registrovať názvy domény, ktoré obsahujú slovo “oriflame”. Poradca nesmie registrovať stránku sociálnych médií s názvom alebo zobrazením, ktoré môže zavádzať zákazníka tak, že uverí, že je to oficiálna Oriflame stránka/skupina:

– Názov skupiny alebo obrázok na sociálnom médiu (napr. Facebook, Twitter) musí jasne uvádzať, že je obsluhovaná jednotlivcom, napr. “Annin Oriflame tím” s Anninou vlastnou fotkou.

– Názov skupiny na stránke sociálneho média nesmie byť pomenovaná napr. “Oriflame Casablanca” a nesmie byť označená oficiálnym Oriflame obrázkom, napr. Oriflame logom.

4. Prehlásenie

Poradca, ktorý hostuje svoje vlastné webové stránky a spomenie, že je súčasťou Oriflame, musí zaistiť, že zverejní informáciu, že je buď a) Nezávislý obchodný poradca Oriflame b) Nezávislý Oriflame poradca, alebo c) Nezávislý Oriflame kozmetický poradca (to, že sú pojmy rovnaké ako v Ceste k úspechu, musí byť lokálne overené). Táto informácia musí byť uverejnená na začiatku stránky a zároveň aj pod prehlásením, ktoré je viditeľné na všetkých stránkach webovej stránky. Meno a kontaktné informácie by mali byť dostupné na webovej stránke alebo v informáciách o účte na stránke sociálneho média. Ak má poradca súkromnú stránku bez prepojenia na Oriflame, tieto pravidlá sa na ňu samozrejme nevzťahujú.

5. Obsah a odkazy na Oriflame

Z oficiálnej webovej stránky Oriflame nesmie byť skopírovaný nijaký obsah a zverejnený pod vlastným menom. Ak poradca prepojí oficiálny obsah z domény vlastnenej Oriflame na svoju vlastnú doménu, musí to byť jasne uvedené.

6. Zobrazenia

Poradca nesmie zobrať statický alebo pohyblivý obrazový materiál z oficiálnej stránky Oriflame a zverejniť ho na svojej vlastnej stránke. Všetok obrazový materiál je chránený autorským právom a Oriflame nadobudol práva na jeho užívanie. Tieto práva sa nevzťahujú na poradcov.

– Pohyblivé zobrazenia; videá atď.: Môžu byť použité cez funkciu zdieľania, ak je dostupná. Funkcia zdieľania poskytuje automatický odkaz na zdrojovú stránku.

– Zobrazenia modelov alebo osôb: Môžu byť použité cez funkciu zdieľania, ak je dostupná. Funkcia zdieľania poskytuje automatický odkaz na zdrojovú stránku.

– Zobrazenia výrobkov Oriflame: Môžu byť použité s alebo bez funkcie zdieľania, pokiaľ je zdrojová stránka uvedená viditeľným a nespochybniteľným spôsobom napr.

(zdroj: www.oriflame.com 2012).

Akékoľvek nároky tretích strán, ktoré by mohli byť adresované Oriflame, budú postúpené poradcovi.

7. Logo Oriflame

Logo Oriflame môže byť použité vo formátoch, ktoré sa nachádzajú na oficiálnych webových stránkach Oriflame. Logo nesmie byť upravené alebo animované a môže byť použité iba v originálnom formáte len ako hlavička alebo päta stránky, ako aj v e-mailových podpisoch.

8. Zdieľanie cez sociálne médiá

Oriflame podporuje aktivitu svojich poradcov na blogoch, stránkach sociálnych sietí a podobne. Poradcom sa odporúča blogovať a komentovať o výrobkoch Oriflame, pokiaľ to považujú za vhodné, ale musia pritom dodržiavať Etický kódex – časť 1.3 o výrobkoch. Odporúčame, aby poradca podľa možnosti používal funkcie zdieľania poskytnuté Oriflame, aby sa zaistilo správne zobrazenie a zdrojové informácie.

9.  Marketing vo vyhľadávačoch

Poradca môže prevádzkovať marketing vo vyhľadávačoch, ako napr. Google Adwords, ak tým dodržiava pravidlá Oriflame o online aktivite. Zároveň,

– reklama musí jasne uvádzať, že bola vytvorená nezávislým poradcom,

– hlavička nesmie budiť dojem, že je to oficiálna alebo iným spôsobom schválená reklama Oriflame a

– je zakázané používať “Oriflame” ako kľúčové slovo.

Prosím, berte do úvahy, že každý nákupca napr. Adwords je sám zodpovedný za akékoľvek protiprávne konanie proti inému vlastníkovi značky.

PRÍLOHA – Dialóg na sociálnych médiách – 10 Zlatých pravidiel

1. Najprv a vždy počúvajte – Počúvajte prebiehajúce konverzácie. Kto sú najvplyvnejší prispievatelia? Ako sa konverzácia priebežne menila, ak vôbec? Keď porozumiete konverzácii, môžete do nej prispieť (ak je to relevantné).

2. Prispejte – Uistite sa, že hodnotne prispievate do konverzácií. Napríklad, ponúknite užitočné informácie, postrehy o výrobkoch alebo službách Oriflame. Uistite sa, že pridaná informácia sa zobrazí na príslušnom fóre, inak sa jej hodnota zníži a v najhoršom prípade bude považovaná za spam.

3. Odpovedzte – Keď počúvate konverzácie, budete schopní určiť tie, ktoré sa vzťahujú na Oriflame. Po identifikovaní týchto konverzácií budete mať príležitosť prispieť. Ak ste počúvali dôsledne a máte niečo pozitívne na zdieľanie, vaša účasť bude vítaná.

4. Buďte transparentný – Povedzte pravdu. Vaša úprimnosť – alebo neúprimnosť – bude rýchlo online spozorovaná. Vždy odhaľte svoje pravé meno a to, že ste nezávislý obchodný poradca Oriflame. Majte jasno o svojej úlohe.

5. Buďte rozvážny, presný a reálny – Odhaľte svoju identitu – buďte samým sebou.

6. Rešpektujte ostatných – Pamätajte na to, že Oriflame je globálna spoločnosť, ktorej zamestnanci, poradcovia a zákazníci odrážajú rôznorodé skupiny zvykov, hodnôt a názorov. Buďte samým sebou, ale buďte pritom ohľaduplný. To zahŕňa nielen zrejmé (rasizmus, pohlavie, násilie, hanlivá reč atď.), ale aj vhodné uváženie súkromia a tém, ktoré môžu byť nežiaduce alebo poburujúce – ako sú politika a náboženstvo.

7. Neodhaľujte majetkové alebo tajné informácie – Oriflame sa teší, že rozprávate o aktivitách Oriflame a vediete dialóg s komunitou a zákazníkmi. Avšak, pri zverejňovaní všeobecných informácií, ktoré sú dostupné na stránkach Oriflame, sa prosím ubezpečte, že uvádzate zdroj (napríklad: “zdroj: www.oriflame.com 2012”). Je zakázané uverejňovať autorský materiál a informácie, ktoré sú tajné alebo zatiaľ verejne nedostupné, ako sú budúce uvedenia a kampaňové informácie.

8. Predchádzajte hádkam – Ak vidíte skreslené skutočnosti o Oriflame na sociálnych médiách, môžete samozrejme nesúhlasiť. Avšak, vždy tak robte s maximálnym rešpektom a faktami.

9. Priznajte a opravte chyby – Ak sa pomýlite, povedzte, že je to vaša chyba a rýchlo sa opravte.

10. Nezabudnite na svoje základné povinnosti – Mali by ste zaistiť, že blogovanie, mikroblogovanie, sociálne siete atď. nie sú v rozpore s vašimi celkovými cieľmi alebo záväzkami voči zákazníkom.

 

Terminológia

 

Poradca: Za poradcu ste považovaný hneď, ako zaplatíte registračný poplatok a podáte prvú objednávku.

Aktívny poradca: Poradca, ktorý počas aktuálnej kampane podal objednávku.

Neaktívny poradca: Poradca, ktorý v aktuálnej kampani nepodal objednávku. Poradca môže byť neaktívny 1 (podal objednávku naposledy v predchádzajúcej kampani), neaktívny 2 (podal objednávku naposledy 2 kampane dozadu), neaktívny 3 (podal objednávku naposledy 3 kampane dozadu a pokiaľ si nepodá objednávku, na konci kampane bude zaradený do zoznamu spiacich poradcov).

Spiaci: Poradca, ktorý nepodal objednávku 4-17 kampaní dozadu od aktuálnej kampane.

Termínovaný: Poradca, ktorý nepodal objednávku v priebehu 17 po sebe nasledujúcich kampaní, alebo ktorého členstvo bolo ukončené na jeho vlastnú žiadosť alebo z rozhodnutia spoločnosti Oriflame.

Odídený z obchodnej skupiny: Je poradca, ktorý nepodal objednávku ani na konci tretej kampane za sebou a je tak zaradený do zoznamu spiacich poradcov. Poradca však zostáva zaregistrovaný a pokiaľ podá objednávku v období 17 kampaní, stáva sa reaktivovaným a je znova zapísaný do zoznamu obchodnej sily.

Reaktivovaný: Poradca, ktorý si podal objednávku po tom, ako bol 3 a viac kampaní neaktívny, a tým sa reaktivoval.

Zapojený: Nový poradca, ktorý podal objednávku.

Zaregistrovaný: Nový poradca, ktorý vyplnil a svojím podpisom potvrdil Žiadosť o registráciu, bez ohľadu na to, či už podal objednávku alebo nie.

Líder: Zahŕňa všetky úrovne od manažéra (12 %) až po najvyšší direktorský stupeň.

Manažér: Všetky úrovne od manažéra (12 %) po senior manažéra.

Direktor: Tento výraz platí pre každú pozíciu od Direktora (24 %) po najvyšší direktorský titul.

Obchodná sila: Všetci poradcovia (aj lídri), ktorí podali aspoň jednu objednávku za posledné tri kampane.

Osobná skupina: Všetci poradcovia Oriflame sponzorovaní priamo alebo nepriamo poradcom Oriflame, ale nezahŕňa priamo sponzorovaných 24% poradcov a ich skupiny.

Aktivita: Percentuálny podiel ľudí v obchodnej sile, ktorí si v aktuálnej kampani podali objednávku.

Bonusy: Je odmena aktívneho Lídra, ktorý sponzoruje jednu a viac odtrhnutých 24 % skupín. Aby ste sa kvalifikovali na akýkoľvek Oriflame bonus, musíte dosiahnuť za kampaň minimálnu osobnú objednávku 200 BB – bonusových bodov.

Bonusové body (BB): Každému výrobku, ktorý sa predáva, je pridelený určitý počet bonusových bodov. Bonusové body sa vypočítajú ako Hodnota nákupu/0,6 €.

Celkový obrat: Je to celkový predaj za kampaň, ktorý pozostáva z osobného predaja poradcu a z predaja členov jeho osobnej skupiny.

Okamžitý zisk: Je to rozdiel medzi cenou, za ktorú predáte (katalógová cena) a cenou, ktorú zaplatíte Oriflame (poradcovská cena).

Hodnota nákupu (HN): Sa rovná predaju za poradcovské ceny bez DPH a môže sa časom meniť v dôsledku cenových zmien. Z tejto hodnoty sa počíta vaša kampaňová zľava.

Kampaňová zľava z obratu: Je zľava (4-24 %), ktorú zarobíte na vašom osobnom predaji a predaji vašich poradcov.

Minimálna garancia: Je záruka, že dostanete spravodlivú odmenu za svoju činnosť vo svojej odtrhnutej 24% skupine, až kým so svojou osobnou skupinou opäť dosiahnete 10 000 BB. Pre uplatnenie minimálnej garancie však musíte so svojou osobnou skupinou dosiahnuť minimálne 4 000 BB. Viac informácií o výpočte minimálnej garancie nájdete v Ceste k úspechu – príručke pre Lídrov.

Objednávka na aktívneho poradcu: Počet objednávok aktívneho poradcu za aktuálnu kampaň.

Predaj na aktívneho poradcu: Celkový predaj na aktívneho poradcu. Vypočíta sa ako počet objednávok aktívneho poradcu x Priemerná objednávka čistého predaja.

Priemerná objednávka: Priemerná hodnota (čistého) predaja všetkých objednávok za kampaň.

 

Posledná aktualizácia: 22.5. 2018